Menü Bezárás

A katolikus egyház 2021. évi jelentős programjai

1. Ferenc Szentatyánk 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos halálának 1600. évfordulóján, liturgikus emléknapján kelt Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű „motu proprio” apostoli levelében elrendelte, hogy minden évben az évközi harmadik vasárnap, tehát a Pálfordulás (január 25.) előtt tartott ökumenikus és vallásközi imanyolcad – a keresztények, majd újabban a krisztushívők egységéért – után az Isten Igéje vasárnapot tartsák meg a Szentírás ismeretének és olvasásának előmozdítására. Az első Isten Igéje vasárnap 2020. január 26-án volt, az új évben lesz a második, 2021. január 24-én. Elődje a Szent Jeromos halála/naptári emléknapja szeptember 30-hoz közel eső, szeptember utolsó vasárnapján tartott Szentírásvasárnap volt, amelyet a II. Vatikáni Zsinat (1965) után rendeltek el.

2. Abból az alkalomból, hogy Szentatyánk meghirdette az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK = IEC) – Budapest, 2020. szeptember 13–20. –, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Eucharisztikus évet hirdetett Magyarországra és a csatlakozó külföldi magyar vagy magyar többségű egyházmegyékre. Mi is csatlakoztunk. A pandémia miatt egy évvel elhalasztották a NEK-et 2021. szeptemberre. Tehát az eucharisztikus év folytatódik 2021. szeptemberig, a NEK-ig.

3. Ferenc Szentatyánk 2020. december 8-án kelt Patris Corde (az Atya szívével) kezdetű apostoli levelével meghirdette a (sajátos) Szent József jubileumi esztendőt 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig, abból az alkalomból, hogy százötven évvel ezelőtt Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án kelt Quemadmodum Deus kezdetű dekrétummal kinevezte Szent Józsefet az Egyház Védőszentjének (Patrónusának).

4. Ferenc Szentatyánk 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján meghirdette az Amoris Laetitia Családi emlékévet 2021. március 19-től 2022. június 26-ig, az Amoris laetitia kezdetű körlevele kiadásának ötödik évfordulója alkalmával.


A Szent József-emlékév meghirdetésének kivonata

 Szent József, az Egyetemes Egyház Védőszentje jubileumi éve
(2020. december 8. – 2021. december 8.)

Ferenc Szentatya 2020. december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása főünnepén kelt Patris Corde kezdetű Apostoli Levelében elrendelte a Szent József, az Egyház védőszentje jubileumi esztendőt annak emlékére, hogy 150 évvel ezelőtt, Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án kelt Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumával Szent Józsefet az Egyház védőszentjévé tette. Az emlékév 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. A Szent József jubileumi év alatt búcsúkat engedélyez a Szentatya.

Egyházunk tanítása a búcsúkról:

„1. A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott – tehát megbánt, meggyónt és feloldozást nyert – bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, amelyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle.

2. A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideig tartó büntetésektől.

3. Bármely hívő nyerheti önmaga számára vagy alkalmazhatja közbenjárásként az elhunytakra mind a részleges, mind a teljes búcsúkat.

4. A hívőnek, aki legalább szívbéli töredelemmel tesz részleges búcsúval ellátott jó cselekedetet, az Egyház ugyanannyi büntetés elengedését ajándékozza, amennyi a saját cselekedetéért elengedtetett neki.

18. – 1. Teljes búcsút naponként csak egyszer lehet elnyerni; részleges búcsút azonban többször is.

20. – 1. A teljes búcsú elnyeréshez azon túlmenően, hogy a léleknek nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a búcsúval ellátott cselekedetet, és teljesíteni kell a következő három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékára történő imádság.

  1. Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy szentáldozás és a pápa szándékára mondott imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető.
  2. A három feltétel (gyónás, szentáldozás és a Pápa szándékára történő imádság) a megszabott cselekedet végrehajtása előtt vagy után több nappal is teljesíthető; a szentáldozást és az imádságot azonban tanácsos a búcsúval járó cselekedet megtétele napján elvégezni.
  3. Ha ez a teljes felkészültség hiányzik, vagy a megszabott feltételeket valaki nem teljesíti, a búcsú csak részleges lesz.
  4. A Pápa szándékára történő imádság föltételének eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban szabadságukban áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mást imádkozzanak” (in: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 2000,19.23–24.)

A Szent József, az Egyház védőszentje jubileumi évben elnyerhető búcsúk a szokott feltételek mellett:

(a.) Teljes búcsút nyer, aki legalább félórán át a Miatyánkról elmélkedik vagy legalább egy napot tölt lelkigyakorlaton, lelki elvonultságban, amelyben Szent Józsefről is elmélkednek.

(b.) Teljes búcsút nyer, aki Szent József „az igaz ember” példáját követve gyakorolja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit (tehát egy nap egy cselekedettel egy teljes búcsút nyerhet, ha egy nap többet végez, egyik teljes búcsú, a többi részleges búcsú).

(c.) Teljes búcsút nyer, aki „Jézus, Mária, József, a Názáreti Szent Család” követésében családban mondja el a rózsafüzért (az eljegyzett jegyesek már családnak számítanak).

(d.) Teljes búcsút nyer naponta egyszer, aki Szent József, a Munkás példáját követve az ő oltalmába ajánlja napi munkáját, kötelességteljesítését és aki Szent Józsefet, a Munkást imádságban kéri, hogy mindenki munkahelyet találjon és mindenki méltó munkát végezhessen.

(e.) Teljes búcsút nyer, aki az Egyiptomba menekülő Szentcsaládra emlékezve elimádkozza Szent József litániáját (a római katolikusok, míg a görögkatolikusok a Szent József akatisztosz himnuszát részben vagy egészben) és felajánlja azt a külső és belső üldöztetésben élő keresztényekért és minden keresztényért, aki az üldöztetés bármilyen módját elszenvedi.

(f.) Teljes búcsút nyer, aki Szent József tiszteletére egyházilag jóváhagyott imádságot mond el például vagy áhítatosságot végez, különösen a következő napokon: március 19. Szent József főünnepe, május 1. Szent József, a Munkás emléknapja, (Jézus, Mária, József) Szent Család vasárnapja, (görögkatolikusoknál Szent József vasárnapja), minden hónap 19-én, minden héten szerdán, amely napot Szent József tiszteletére szentelünk.

(g.) Teljes búcsút nyerhetnek a három feltétel teljesítése nélkül a betegek és akik bármilyen okból akadályoztatva vannak, ha Szent Józsefnek, a haldoklók pártfogójának kérik a segítségét betegségükben vagy bármilyen más akadályoztatásban, ugyanakkor nem ragaszkodnak bűnhöz és szándékoznak, amint lehetőségük lesz, a búcsúnyerés három feltételét utólag teljesíteni.

(h.) Kéri az Apostoli Penitenciária, hogy a Főtisztelendő Paptestvérek szívesen álljanak a hívek rendelkezésére szentgyónásuk elvégzésére és mindenben támogassák, segítsék őket a Szentatya által engedélyezett búcsúk elnyerésében.

Gyulafehérváron, 2020. december 30-án összeállította:

Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek