Menü Bezárás

A népből a népért – Josef/Jože Marketz Karintia új püspöke

Püspökké szentelésének napján (2020. február 3.) a szó legnemesebb értelmében a nép püspökének nevezte a karintiai Kleine Zeitung újságírója a szlovén származású Josef/Jože Marketz-et, aki a Gurk-Klagenfurti egyházmegye 66. püspöke, ezzel is kifejezésre juttatva Ausztria második legrégibb püspökségének kétnyelvűségét. A püspökjelölt németül és szlovénul válaszolt a fölszentelő által neki németül feltett kérdésekre a klagenfurti dómban: Ich bin bereit / Pripravljen sem. A felszentelés körül a karintiai egyházban a megújulásnak több irányban is sok jele mutatkozott meg. A hagyományos „gyülekezet”, köztük több mint egy tucat püspök és a pápai nuncius mellett, ami ezen férfiakra szorítkozó egyházi méltóságokat jellemzi, Josef/Jože püspök a felszentelésekor különös figyelmességben részesített három személyt: a díszvendégek között elsőként egy hajléktalant, majd egyik betegápoló otthonból meghívott asszonyt, végül 93 éves édesapját üdvözölte. Csak ezután kerültek sorra a béke jelével üdvözölt politikusok és az egyházi főméltóságok.

Pozitív változásnak tekinthető Manfred Sauer evangélikus püspök és Peter Kaiser tartományfőnök jelenléte; mindkettő tegező formában adta elő jókívánságait. Mindkét személyiséget a társasági érintkezés légkörének jobbulása jellemzi mind hivatali körükben, mind pedig a magánérintkezéseikben.

Mint Alois Schwarz hivatalának utódlási jelöltje múlt év december 6-án tartott első sajtókonferenciáján lépett a nyilvánosság elé. Annak ellenére, hogy az ott jelenlévők közül sokan már ismerték korábban is, szokatlan és meglepő volt a vele szemben megnyilvánuló érdeklődés. Kiválasztását Isten előrelátásának köszönheti – jelentette ki akkor, és nem hagyott kétséget afelől, hogy az ő értelmezésében a vox populi, vox Dei (a nép szava Isten szava). Azt is kilátásba helyezte, hogy tevékenységét a jövőre irányítja, habár a múlt kérdései elől sem akar kitérni. Nem kellett sokáig várakoznia, mivel a vírusjárvány mint püspököt és lelkipásztort ugyancsak próbára tette a rá bízott nyáj létkérdéseivel. Példás keresztény reménnyel fogalmazta meg röviden és velősen húsvéti vigasztaló üzenetét: „Minden ember útja válságokon és szenvedésen keresztül vezet a megújuláshoz.” Mint püspök, számára a járvány egyben esély is Krisztus szenvedésének jobb megértésére, különösképpen a megszabadulásra mindattól, ami az egyes embert elválasztja embertársai segítő szeretetétől. Ebből magyarázható címerének jelszava is: Deus caritas est (Isten a szeretet). Ez tehát Marketz életének és hivatásának vezérfonala. Az emberek, különösen a szegények és hajléktalanok szolgálata, akiknek zátonyra futott az élete. Ő egyaránt az egyházukhoz hű katolikusok, az egyházból kilépettek és az egyház tanításában csalódottak püspöke. Eltökélt szándéka számukra minél előbb egyengetni a visszatérítés útját.

Josef/Jože Marketz 1955. július 30-án született Dél-Karintiában, Eisenkappel/Železna Kapla községben. 1975-ben érettségizett, majd Salzburgban elvégezte a teológiát. 1982-ben szentelték pappá Klagenfurtban. Előtte tanulmányi úton volt Ljubljanában s egy évig mint diakónus Ekvatorban. Miközben kétnyelvű segéd-, illetve ifjúsági lelkészként, majd egyházközségi vezetőként tevékenykedett, a Bécsi Egyetemen a teológiai szakon ledoktorált. Figyelmet keltő disszertációját Kultúrák közötti megértés keresztény kontextusban. Az egyház szerepe a szlovén és német népcsoport együttélésében Karintiában címmel írta, 1994-ben nyomtatásban is megjelent. Közvetlenül ezután a püspöki hivatal szlovén részlegének vezetőjévé nevezték ki, egyúttal a Nedelja című egyházi lap kiadását is vállalta. 2009-ben a püspöki központi lelkészhivatal igazgatója lett más megbízásokkal együtt, mint a német nyelvű Sonntag című egyházi lap kiadása. 2014 szeptemberétől a karintiai Caritas vezetését vette át egészen püspökké szenteléséig.

Feliks J. Bister nyugalmazott egyetemi tanár eredeti, Bécsben, 2020. május 19-én kelt német nyelvű szövegéből fordította és szerkesztette: Deák Ernő