Menü Bezárás

Tizennyolc gyöngyszem: út önmagunkhoz és Istenhez – Ismerje meg a Krisztusfüzért, az Élet gyöngyeit!

Imafüzérek majdnem minden vallásban léteznek; számunkra a legismertebb a rózsafüzér. De annak megfelelően, amint a Biblia is arra tanít minket, hogy énekeljünk új éneket az Úrnak, az új imádságokat is nyitottan és szívesen kell fogadnunk. A Krisztusfüzér egy ima- és elmélkedő füzér, amelyhez nincs előírva semmilyen imádság, ezért megszámlálhatatlanul sok imádkozási lehetőséget kínál. A gyöngyök jelentéseit beazonosíthatjuk a saját életünk legfontosabb állomásaival és megírhatjuk a segítségével a saját életimádságunkat, így válnak a szemek az Élet gyöngyeivé. De éppúgy jelképezhetik a gyöngyök Jézus Krisztus életútját is, ez esetben a gyöngysor Krisztusfüzér lesz. Akár a magunk, akár Jézus életén elmélkedünk és imádkozunk, ezáltal mélyebben megismerjük önmagunkat és közelebb kerülünk az Úrhoz.

Ökumenikus elmélkedő imafüzér születik

A Krisztusfüzér, más néven Élet gyöngyei tizennyolc, nagyrészt üveggyöngyszemből álló, ökumenikus eredetű imafüzér. Martin Lönnebo svéd evangélikus püspök röviddel nyugdíjba vonulása után, 1996-ban Görögországba utazott, hogy jobban megismerkedjen a görög kultúrával és könyvet írjon Jézus Krisztusról. Másokkal együtt egy halászhajóban tartózkodott éppen, amikor váratlanul erős vihar tört ki. Egy kis szigetre vetődtek, amelyen mindössze 47 személy élt. Egy ilyen helyzetben az emberek többsége elgondolkodik életről-halálról, s Lönnebo püspökben is felvetődött a kérdés: mi számít igazán, ha Isten elé kerülünk, mi az, ami valóban fontos az életünkben? Elnézte a halászok gyöngysorait s a hajóban a mentőövet, és megerősödött hitében: „Jézus az igazi mentőöv az életben.” Felidéződött benne, hogy a gyöngyök Jézus jelképeként szolgáltak a régi keresztények számára, ezért elkezdett gyöngyökből mentőövet rajzolni. Minden egyes gyöngy Jézus életének fontos állomásait tükrözi: istenség, emberség, keresztség, szeretet, halál, feltámadás. El is nevezte ezt a füzért Megváltófüzérnek, ahogyan ma is hívják Svédországban. Később úgy fogalmazott, hogy „ez a gyöngyfüzér a keresztény hitet akarja elénk tárni”, hiszen a Krisztusba vetett hit az emberi élet „mentőöve”, ahogyan magát az imafüzért is nevezte később: „a lélek mentőöve.”

Az imafüzér azóta számos országban elterjedt, a protestáns és a katolikus egyházban egyaránt. Minden gyöngyszem egy-egy jelentést hordoz, amelyek témaként vezetnek az elmélkedés során, ugyanakkor nem tartoznak hozzájuk kötelező imádságok. Ezért is alakult úgy, hogy a füzér többféle néven vált ismertté. Van, ahol a Hit vagy az Élet gyöngyeinek hívják, jelezve, hogy a füzér a saját istenkapcsolatunkról, életünkről segíthet gondolkodni. Máshol Megváltófüzérnek nevezik. Dániában és Norvégiában például Krisztusfüzérnek hívják, utalva arra, hogy a gyöngyszemek végigvezethetnek Jézus életének egyes állomásain is. Németországban felkarolta a hamburgi katolikus egyházmegye és az első ökumenikus országos imanapon a keresztény egyházak számára ajánlott új imaformaként mutatták be.

Az imafüzér Magyarországra érkezése

Az imafüzért Udvardy György pécsi püspök és az esztergomi katekétikai iroda hozta Magyarországra. A főpásztor Fogassy Judittal, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjával együtt bátorította Kató Csaba diakónust és katekétát egy kis könyvecske megírására, amely 2005-ben meg is jelent Élet gyöngyei – Útjelzők a XXI. század emberének címmel. „Egy vándor elengedhetetlen útitársa a térképe. Vezeti őt, megmutatja számára az utat, amit be kell járnia, hogy elérje célját. Ilyen útmutató az »élet gyöngyei« füzér. Vezetésével bejárhatom életem hegytetőit, sötét völgyeit, napsütötte rétjeit. Az utat, amelyen Isten vezet, hogy beteljesítsem hivatásomat” – áll az ajánlásban. A még ugyanabban az évben megjelent második, javított kiadás az első kötet elmélkedéseinek kiegészítéseként számos verset, irodalmi szemelvényt, szentek legendáit tartalmazta. Az egy évvel később megjelent zarándokkönyv pedig ezekkel a szavakkal szólította meg az olvasót: Vándor vagyok, hitem szerint zarándok. Homo viator, úton lévő ember. Valahonnan jövök és valahová tartok. Isten szeretetéből fakad életem, és benne találom meg célomat. A zarándoklás életforma, amelyet minden napomban megélhetek. Az otthon teendőiben, és amikor őseim nyomában egy szent helyre zarándokolok. A lényeg mindenkor ugyanaz: úton vagyok-e a szívem mélyén jelenlévő Isten felé?”

Közelebb az Úrhoz és a mélyebb önismerethez

A váci egyházmegyés, jelenleg a Zürichi Magyar Katolikus Missziót vezető Varga Péter atya Vecsésen szolgált, amikor hat évvel ezelőtt megismerkedett az elmélkedő imafüzérrel. „Sokat segített a lelki életemben, és remélem, hogy még sokaknak fog segíteni” – mondja Péter atya. S hogy reménye valósággá váljék, elhatározta: a Krisztusfüzér, Élet gyöngyei imalánccal meghívja az embereket, hogy a gyöngyszemek segítségével mélyedjenek el a Jézussal való barátságban. Varga Péter atya Magyarországon és a magyar nyelvterületen apostola lett a mozgalomnak.

„A két név két irányt jelöl: a gyöngyfüzér egyrészt önismerethez, lelki békességhez segítő kis eszköz, ugyanakkor a már keresztény hívők számára komoly segítséget jelenthet a Jézussal való személyes kapcsolatuk elmélyítésében” – magyarázza Péter atya. Hozzáteszi: a Krisztusfüzér több szempontból is hiánypótló imafüzér: szemben más imafüzérekkel, ehhez nem kell kötött imádságokat mondani – bár lehet azt is –, hanem teljesen szabad, személyes elmélkedésre, elmélyülésre ösztönöz. Sőt „végigimádkozni” sem kell, elég csak annyi időt szánni rá, amennyit éppen tudunk. „Azzal, hogy nincsenek hozzá kötelező imák, segít megtanulni elmélkedve imádkozni. Segít rátalálni a csendes idők fontosságára és a keresztény hit lényegéről szól: a Jézussal való kapcsolat megerősítéséről” – mondja Péter atya, és emlékeztet: a Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy Isten országának 12 kapuja van és minden kapuja egy-egy gyöngyszem (Jel 21,21). Az imafüzér tehát „út akar lenni, kapu akar lenni nemcsak lelkünk mélyéhez, hanem Isten országához is.” Igaz, a Krisztusfüzéren nemcsak 12 gyöngyszem található, van még rajta hat kiegészítő gyöngyszem is. Ezek az úgynevezett „csendgyöngyök”, amelyekre nagy szükségünk van. Arra tanítanak minket, hogy „sokszor teremtsünk csendet a lelkünkben, mert csak a csenden keresztül találjuk meg igazán az utat a mennyei kapukhoz”. A hatos szám a hétköznapokat jelképezi, hogy ne csak vasárnap törődjünk lelkünkkel, hanem mindennap.

A keresztség gyöngyét illetően rámutat: a keresztségben Krisztus által Isten gyermekeivé leszünk. Nézhetjük azonban a keresztséget Isten oldaláról is, mivel „nemcsak az ember dönt Isten mellett, hanem Isten is szeretné szeretetét és kegyelmét közölni, ami megmenti az embert a világ veszélyeitől. Nemcsak a földi szülő szeretné magához ölelni gyermekét, hanem a Teremtője is”. Isten kivétel nélkül mindenkire kiárasztja szeretetét, de a megkereszteltek különleges szeretethez és kegyelemhez jutnak.

Péter atya hangsúlyozza: nem attól vagyunk jó keresztények, hogy hiszünk Istenben, sem attól, hogy imádkozunk. Ez egyetlen dologtól függ: „krisztusiak vagyunk-e, vagyis Jézus-követők. És amilyen a személyes kapcsolatod a Megváltóval, olyannyira is vagy keresztény ember. Egész hitünk Krisztusra épül, és tudatosan szoros kapcsolatban éljük le vele az életünket!” A keresztségben Krisztus által valósul meg Isten ölelése, Jézus édestestvéreivé, barátaivá válunk. Egy nagyon szoros kapcsolat kezdete a keresztség Jézus és a megkeresztelt között.

Azt, hogy mi jellemzi a lelki programot, Péter atya így összegzi: Krisztusközpontúság; elmélkedő imára való buzdítás; a csend szeretetére való ösztönzés; közösségi imádságokhoz és beszélgetésekhez a legfontosabb kérdéseket veti fel; lehetőség a közös keresztény (ökumenikus) imádságokhoz; valamint Istent kereső emberek, katekumenek és hittanosok számára is útmutató. Mint mondja, a Krisztusfüzér különleges lelki jelentősége abban áll, hogy egy rendszert kínál a Jézus életéről szóló elmélkedésekhez és imádságokhoz, bemutatva Jézus életének állomásait. „S ezt minél többször alkalmazzuk, annál jobban segít Jézussal élni, vele egységben lenni a hétköznapokban is.” Az imafüzér a lelkünket is gyógyítja, „hiszen Jézus lelkünk orvosa, terapeutája”.

Könyv Anselm Grün, Beer Miklós és Sánta János ajánlásával

Varga Péter atya tollából 2014-ben jelent meg a kecskeméti Korda Kiadónál, egyházi engedéllyel, a Krisztusfüzér, Élet gyöngyei című könyv, amely alaposan és érthetően mutatja be az egyre jobban terjedő ima- és elmélkedő füzért. A keményfedeles, színes kiadvány sikeresen ötvözi a szakszerű bemutatást és a személyes hangvételt, amelyet a szerző sok imádsággal és elmélkedéssel is kiegészített. A kötetet és az imafüzért neves lelki személyiségek ajánlják.

Anselm Grün bencés szerzetes ajánlása:

„A Hit gyöngyei (a német nyelvű országokban a Krisztusfüzért, az Élet gyöngyeit Hit gyöngyei néven ismerik. Ellentétben más országokkal itt ezen az egy néven terjedt el – a szerk.) hitünkben való elmélyülésünket szolgálják. Ahhoz segít az imafüzér, hogy hitünket meg is tapasztalhassuk. Ahogy egyenként kezünkbe vesszük a gyöngyöket, hitünk legfontosabb titkai jutnak eszünkbe, azért, hogy a szívünket is megérintsék. A gyöngyök engem arra emlékeztetnek, hogy Isten maga az én gyöngyszemem. És Istenben az én valódi önmagam is világító gyöngyszemmé válik. Azt érzem, hogy Istenben tisztává és egyre világossá válik az én legbenső lényem, sőt ragyog, mint egy gyöngy. Az egyházatyák azt mondják, hogy Krisztus olyan gyöngy, mely a kagyló fájdalmából való. De éppen Krisztus által válunk mi is sugárzó gyöngyökké mások számára. Ezért mindenkinek azt kívánom, akik a Hit gyöngyeit a kezükbe veszik, hogy mindig egyre mélyebben belenőjenek hitünk titkába és valóban Krisztus által mások számára gyöngyszemmé váljanak. Szívesen ajánlom tehát a magyarországi hívőknek is a Hit gyöngyeit.”

Beer Miklós akkori váci megyéspüspök főpásztori ajánlása:

„Szent Ágoston megtérésének ismert történetében egy látomásban hangot hallott: »Tolle, lege!« – Vedd és olvasd! A szentírást így fedezte fel és általa azt az isteni világot, amely keresztény életét meghatározta. Én nem látomásban, hanem ebben a kis ajánlásban mondom Neked, Kedves Olvasó: »Vedd és olvasd!«, Vedd és használd a »Krisztusfüzért« vagy más néven az »Élet gyöngyeit«, hogy hitedben elmélyülhess. A mi nemzedékünk kapta segítségül ezt a nagyszerű programot, mint az elődeink a rózsafüzért. Számomra nagyon kedves Jézus hasonlata a gyöngykereskedőről, aki megtalálta az igazgyöngyöt, a legértékesebbet (Mt 13,45). XVI. Benedek pápa címerében is ott van a kagyló, amelyben a gyöngy terem. Meggyőződésem, hogy ez az egyszerű gyöngyfüzér is vezet bennünket a Legdrágább gyöngyhöz, aki Krisztus. Köszönet Péter atyának, aki »hazahozta« nekünk ezt a kincset és munkatársainak, akik fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötték az imákat, énekeket ehhez a kötethez. A Szentlélek vezessen bennünket! Főpásztori áldással és szeretettel: Miklós püspök”

Sánta János teológiai tanár, a könyv lektora így fogalmazta meg gondolatait:

„Tisztelettel adózom Péter atya áldozatos elkötelezettsége iránt, akinek meggyőződése, hogy ezen új imaforma előreviszi egyházunk megújulását és elmélyíti a hívek személyes imaéletét is. Ismert mondás, hogy a rét attól szép, ha sokfajta virág nyílik rajta. Én így tekintek a Krisztusfüzérre is, amely egyházunk imádságos kincstárába reményeim szerint bele fog illeszkedni, és biztosan sokan lesznek, akik számára ez az imaforma, amely összeköti a szabad és a kötött imaformákat, elmélyültebb istenkapcsolatot eredményez.”

Missziós füzet Barsi Balázs ajánlásával

A könyv után egy missziós füzet is megjelent. Ebben Barsi Balázs ferences szerzetes így ajánlja az imafüzért: „A Krisztusfüzét, Élet gyöngyei remek módszer az igazi imádsághoz… Halad előre, kötődik anyaghoz… szavakhoz is, de állandóan a misztérium felett lebeg! A fehér gyöngyök jelentenek nekem a legtöbbet. Édesanyám halála után naponta három rózsafüzért mondok. Abba is beleviszem ennek a csodálatos »rózsafüzérnek« az eredményeit. A Miatyánk-szem nemcsak szöveget jelent, hanem Istent. Az első Üdvözlégy engem magamat; a lánc, amely a szemeket összeköti: a csöndet. Imaéletünkben mindig újabb és újabb módszerek is kellenek. Az egyház nagy virágoskertjében sokféle virág van, és újabbak is nőnek, ezért tudom szeretettel ajánlani ezt az új imafüzért.”

A missziós füzet mintegy folytatása a kézikönyvnek, a címe ezért Krisztusfüzér, Élet gyöngyei II. Röviden összefoglalja a Krisztusfüzér célját, egyúttal bemutatja a zöld gyönggyel megváltozott imafüzért. – Az imafüzéren eredetileg három kis fehér titokgyöngy volt, amelyek közül az egyik 2016-ban zöldre változott az Isten által teremett világ és természet szeretete miatt. Az imafüzér már az új, megváltozott üzenettel, zöld gyönggyel kapható.  – A kis füzet imádságosan végigvezet a gyöngyökön és e mellett számos hasznos információval, gyakorlati útmutatóval is szolgál. Ha azonban megfordítjuk, a füzet hátoldalán más címváltozattal találkozunk: Élet gyöngyei, Krisztusfüzér. Ezt bárkinek, nem hívő, de kereső és nyitott embernek a kezébe adhatjuk, rokonaink, ismerőseink egyszerű megszólításaként is, hogy nekik lelki segítséget nyújthasson. A füzet német és angol nyelvre fordítása folyamatban van.

 Zenés elmélkedő CD az Útitársak együttestől

A Krisztusfüzér énekeihez alakult együttes az Útitársak nevet választotta, indoklásuk szerint azért, mert: „együtt haladunk életünk zarándokútján a cél felé.” Az imafüzér-misszióhoz létrejött CD-n 28 felvétel hallható, a dalok között egy zarándok különleges története is. „Miközben megtanultuk, hangszereltük a dalokat, a szívünkig hatottak azok mondanivalói, és jókedvűen, imádságosan készültünk próbáról próbára” – mondják az együttes tagjai, Frics Zoltánné Szilvia (ének és próza), Frics Zoltán (gitár, ének és próza), Molnár Sándor (zongora), Pál László (dob) és Tóth Károly (basszusgitár). Az albumon közreműködik továbbá Molnár Roland (gitár), Frics Anna (ének), Frics Dániel (hegedű), Képes Leila (hegedű), Zsuk Lilla (furulya), a vecsési Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia énekkara és gyermekénekkara, valamint Varga Péter atya (ének és próza). A dalok nagy részének szövegét Clemens Bittlinger német plébános írta, zenéjét David Plüss szerezte. A magyar átdolgozást az Útitársak együttes végezte.

A magyar, német és svéd szerzői jogokkal védett lemez anyaga, a dalok és az elmélkedések is hozzásegítenek bennünket lelkünk nagyobb békéjének megtalálásához és a Jézussal való személyes szeretetkapcsolatunk elmélyítéséhez.

Videóklip és YouTube-csatorna

A Váci Egyházmegyei Televízió segítségével egy videóklip is elkészült a Szeress! című dalra, amely valóban minden emberhez szól, hívőhöz és nem hívőhöz egyaránt. A klip, kilenc másik videófelvétellel együtt, megtekinthető az Élet gyöngyei YouTube-csatornán.

Honlap és közösségi oldal

A www.krisztusfuzer.hu honlap számos tudnivalót, imádságokat, énekeket, aktuális információkat, érdekességeket, újabb elmélkedéseket kínál és ugyanitt A Krisztusfüzér-levelezőlistára is fel lehet feliratkozni ITT. A mozgalom magyar közösségi oldala is választ ad két alapvető kérdésre: Hogyan találhatod meg lelked mélyen az isteni szikrát? Ha megtalálod Krisztust, Vele eljutsz a Fény városába és lelked békéjéhez is! Mi ez a füzér? Lelki tréning önmagad jobb megismeréséhez – gyakorlati segítség a kereszténység lényegéhez.

Alapítvány és webáruház

A Testi-lelki Segítség Alapítvány, amelynek Varga Péter atya az alapítója, feladatának tekinti, hogy az imafüzér magyar terjesztéséről gondoskodjék. Az alapítvány által működtetett webáruházon keresztül hozzá lehet jutni az imafüzérhez és az ahhoz tartozó segédeszközökhöz, nem utolsósorban közös karitatív célokat is meg lehet valósítani. Érdemes figyelemmel kísérni a webáruházban kínált akciókat is.

Ismerje meg Ön is a Krisztusfüzért, az Élet gyöngyeit!

Összeállította: Varga Gabriella