Menü Bezárás

Tekints fel az Égre! – Cserháti Ferenc püspök 15. karácsonyi körlevele

Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök, az MKPK külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök 15. körlevele a külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és lelkipásztorokhoz 2020 karácsonyán

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvéreim! Az elmúlt hetek és hónapok megpróbáltatásai rámutattak arra, hogy mennyire törékeny és sebezhető az ember, és mennyire rászorul a Teremtő atyai segítsé­gére, bölcs tanácsaira. Megmutatták, hogy az ember egyáltalán nem olyan erős, legyőzhetetlen, mint ahogyan azt esetleg korábban gondolta. Lehetőségei korlá­tozottak, nagyon is gyenge, esendő és véges teremtmény, akinek szüksége van Istenre és szüksége van embertársaira: az orvosok, a mentősök, az ápolók és még nagyon sokan mások önfeláldozó szolgálatára; szüksége van bizonyos sza­bályok és parancsok – nem utolsósorban az isteni törvények és parancsok meg­tartására, mert ezek nélkül elvész és úgy eltűnik, mint az árnyék és a lehelet – érvel a zsoltáros (vö. Zsolt 144,4).

A pandémia által előidézett szükséghelyzetben különösen is megmutatkozott, hogy valamennyien egy hajóban evezünk, hasonló aggodalmak és félelmek kö­zött. „Egyikünk sem mentheti meg maga önmagát. Ahhoz, hogy valóban növe­kedjünk, együtt kell növekednünk, és meg kell osztanunk azt, amink van, mint az a fiú, aki Jézusnak felajánlott öt árpakenyeret és két halat…, ami elegendő lett ötezer embernek” (vö Jn 6,1–15) – emlékeztetett nemrég Ferenc pápa (Üze­net az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára, 2020. szeptember 27.). A vészhelyzet megmutatta, hogy szükségünk van embertársaink segítségére, de legfőképpen annak az isteni erőnek és erőforrásnak, görögösen: a paraklétosz­nak, magyarán: annak az Erős és Bölcs Istennek a tanácsaira és segítségére, aki mindig képes újjáteremteni és megújítani a föld színét, képes talpra állítani, jóra fordítani még a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is.

Bölcs tanácsai és egyháza által Isten a mai válságos helyzetben is felkínálja se­gítségét, és képes olyan energiákat felszabadítani bennünk, amelyek felülmúl­hatják akár még a fizikai képességeinket is. Az Úr Lelke felébreszti bennünk mindenekelőtt a hit, remény és szeretet hegyeket mozgató és újjáteremtő erőit. Emlékezetünkbe idézi, hogy él az Isten és nekünk szükségünk van Rá. Eszünk­be juttatja, hogy „nem vagyunk elégségesek önmagunknak, egyedül elsüllye­dünk: szükségünk van az Úrra, ahogyan a régi hajósoknak szükségük volt a csil­lagokra” és ezek iránymutató jelzésére. Ez a Lélek a vészhelyzetben azt sugallja, hogy „hívjuk meg Jézust életünk bárkájába és bízzuk Rá a félelmeinket, mert Ő legyőzi azokat” – buzdít Ferenc pápa, és így folytatja: „Akárcsak a tanítványok, mi is megtapasztaljuk, hogy ha Ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szen­vedni. Isten ereje ugyanis képes jóra fordítani mindazt, ami velünk történik, még a legrosszabb dolgokat is. Isten ereje lecsendesíti a viharainkat és Vele sohasem hal meg az élet” (Ferenc pápa, Senki sem menekülhet meg önmagában, MK, 2020. március 27.). Bízzunk Istenben és ne feledkezzünk meg segítségét kérni!

Ezzel a körlevéllel a Teremtő és az Újjáteremtő Isten erejét hirdetem: a feltá­madt Krisztus győzelmét a koronavírus, a gyilkos betegségek, a bűn és a halál fölött. A Feltámadt Krisztus közelségét akarom megéreztetni mindazokkal, akik a nagy világjárvány miatt most magányosan és embertársaiktól elszigetelten él­nek vagy éppen elcsüggedtek és komoly megpróbáltatásokat szenvednek: az idősek, a fiatalok, a munkanélküliek, a nincstelenek, a megfertőzött betegek, vagy azok, akik éppen életük kockáztatása árán is beteg és szenvedő embertár­saik szolgálatában állnak: az orvosok, az ápolók, a közellátásban dolgozók, a rendfenntartók, az önkéntesek… De az Úr közelségét szeretném megéreztetni azokkal is, akik az elmúlt években külföldre kényszerültek vagy csak éppen az idegenben akartak szerencsét próbálni, és most szeretteiktől, szüleiktől, gyerme­keiktől, rokonaiktól elszakadva, valahol a nagyvilági szétszórtságban magányo­san szenvednek, szülőföldjük, otthonuk és családjuk után vágyakoznak. Ez a le­vél Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat akarja erősíteni a világjárvány okozta nehéz helyzetben. Jelezni akarja, hogy nem vagyunk egyedül: az Úr velünk van, és velünk van a hívők közössége, amely buzgón kéri az Urat, idehaza és világ­szerte, hogy vegye el tőlünk ezt a rettenetes csapást.

Kedves Külföldi Magyar Testvéreim, mi magunk is sokat tehetünk egymásért, egyénileg és közösen is, legfőképpen azáltal, hogy imádkozunk egymásért, sze­retteinkért, nemzetünkért és a világjárvány által sújtott minden embertársunkért. Aztán sokat tehetünk azáltal is, ha figyelmesek vagyunk egymás iránt, segítjük egymást, külföldön is összefogunk és összetartunk, jót teszünk, legfőképpen testvéreinkkel… „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, legin­kább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal, 6,10) – figyelmeztet a nem­zetek apostola. A megpróbáltatásnak ez a súlyos időszaka alkalom arra is, hogy tekintetünket a fennvalókra, az égiekre, a maradandó értékekre, életünk igazi nagy kérdéseire irányítsuk és ezeken elgondolkodjunk, hiszen amint ez írva van: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jak 1,17). Az üdvösség felülről jön, az Atyától, nem az emberektől.

A nemzeti összetartozás és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében különösen is nagy terveket szövögettünk. Azt terveztük, hogy megerő­sítjük hitünket a köztünk élő Krisztusban és sokféleképpen erősítjük majd az országhatárokon átívelő egységet és összetartozást is: összefogunk Istennel és összefogunk egymással. Az Úr útjai azonban kifürkészhetetlenek és gondolatai meghaladják az emberét (vö. Róm 11,34; Iz 55,8–9). A járványhelyzet beleszólt mégoly nemes terveinkbe is. Nagyon sok szép rendezvényünk elmaradt vagy át­került az online térbe. A budapesti NEK világeseménye is évi elhalasztást nyert és új időpontot kapott: 2021. szeptember 5–12. Külföldi lelkipásztori látogatá­saim túlnyomó része idén elmaradt és ezt valóban nagyon sajnálom. Elmaradtak az európai és amerikai magyar lelkipásztori konferenciák. Külföldön szolgáló Főtisztelendő Paptestvéreimmel is csak némi online kapcsolatot tudtam ápolni.

A járványhelyzet ugyanakkor rámutatott arra, hogy a modern médiák is hasznos eszközök lehetnek az Úr és evangéliumának szolgálatában, sőt azok felhaszná­lása által még az egyház látható és láthatatlan közösségét is lehet erősíteni, leg­főképpen a lelki közösséget. Új lehetőséget kaptunk a krisztusi örömhír terjesz­tésére. Sokfelé megszervezték a magyar szentmisék online közvetítését. Magam az Apostol TV szentmiseközvetítései és az egyéb közösségi oldalak eszközei által igyekeztem erősíteni Külföldi Magyar Testvéreim hitét és szülőföldi kötő­dését, nemzeti és kulturális összetartozását. A szentmiseközvetítések természetesen nem pótolják a személyes találkozásokat és személyes részvételünket a szentmisén, ugyanakkor azok nem is show-műsorok, hanem a közös ima és az evangéliumi igehirdetés új és komolyan veendő lehetőségei, amelyeket jó, ha a jelenlegi vészhelyzetben megfelelő módon ápolunk és igénybe veszünk. Ezek az online közvetítések új lehetőséget kínálnak arra, hogy megtapasztaljuk Krisztus Urunk közelségét és azt a segítséget, amelyet az Úr mindig felkínál nekünk az Ő vígasztaló és erősítő üzenetével, az Isten igéjével. Hogyne ajánlanám kedves Külföldi Magyar Testvéreim szíves figyelmébe ezt a lehetőséget, és kérném, hogy szükség esetén és lehetőségeikhez mérten otthonaikban is úgy próbáljanak részt venni a szentmiseközvetítésben, mintha csak a templomban, az Isten házá­ban lennének: Isten népének közös otthonában vagy éppen a család-egyház szentélyében, ahol adott esetben még lelki szentáldozáshoz is járulhatnak. Nem egy családtól hallottam már, hogy ők úgy készülődnek ezekre a szentmisékre, mintha csak a templomba igyekeznének: otthonaikban templomi csendet terem­tenek, ünneplőbe öltöznek, keresztet helyeznek az asztalra és még gyertyát is gyújtanak, és így együtt imádkoznak a távolbeli imádkozókkal.

Még egy ilyen szükség által diktált virtuális részvétel a szentmisén is nagyon üd­vös és hasznos; megérezteti a hívő emberekkel, főleg azokkal, akik magányosak, kénytelenek bezárkózni otthonaikba, betegek vagy veszélyben forognak, hogy soha nincsenek egyedül: Isten megkeresi őket, bekopogtat hozzájuk és velük van, az egyház által is felkínálja segítségét, gondoskodik övéiről, Isten népe gon­dol rájuk és imádkozik értük, akárcsak azokért is, akik segítik őket: az orvosok, az ápolók, az ápolónővérek, a gyógyszerészek, a rendőrök, a közellátásban dolgo­zók. Ezek a közvetítések Isten áldását sugározzák minden ember felé.

Napjainkban különösen nagy szükség van a hívő és imádkozó emberekre, akik Istentől várják az üdvösséget, itthon és külföldön egyaránt. Mindszenty József bíboros szavait idézem: „Legyünk most az imádság nemzete. Ha újból megtanu­lunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni” – buzdított Isten szolgá­ja, a jó pásztor 1945. október 7-én esztergomi székfoglaló beszédében, a miénk­hez hasonló válságos időkben. XII. Piusz pápa szózata is többször beigazolódott már: „Nagy a hatalma annak a hadseregnek, amelyik a kard helyett a rózsafüzért tartja kezében” (vö. XII Pius, Ingruentium Malorum enciklika a rózsafüzér imádságról, Roma, 1951. szeptember 15). Imádkozzunk szüntelenül, és fogadjuk szívünk­be a Szentlélek megtermékenyítő erejét, Isten üdvözítő Igéjét, mint ahogyan ezt a Boldogságos Szűz Mária is tette és világrahozta az Üdvözítőt, a Szabadítót.

Minden igyekezetünk és lázas emberi tevékenységünk mellett, a jelenlegi koro­navírus okozta Covid 19 világjárvány elleni küzdelemben is „tekintsünk fel az Égre” (vö. 1Móz 15,5), szakítsunk időt az elmélkedő imára, a hit elmélyítésére, mert az áldás mindig felülről, Istentől jön: Ő teszi termékennyé, gyümölcsözővé minden igyekezetünket és munkánkat; Ő adja az áldást és Ő teszi sikeressé minden verejtékes munkánkat. Istennel épül a város és az ország; vagy máskép­pen fogalmazva: higgyünk és bízzunk Istenben, legyen életünk ezzel egybehangzó és mindig koherens, mert akkor bizton remélhetjük, hogy általunk és közöt­tünk is nagy dolgokat művel a Szent és a Hatalmas.

Végezetül idén is megköszönöm a kedves Külföldi Magyar Testvérek minden tá­mogatását közös krisztusi küldetésünk szolgálatában, kívánok Mindenkinek jó fel­készülést az Úr érkezésére, áldott, szent karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.

Mindezek után pedig Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, Szent István király és a többi Magyar Szent közbenjárására, áldjon meg benneteket a minden­ható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Fénykép: Gulyás László