Menü Bezárás

A pap feladata a szolgálat – Pál László szentbeszéde Vencser László aranymiséjén Linzben

Elhangzott 2021. október 17-én, Linzben a Jó Pásztor-templomban

Nagy úr az idő, de még nagyobb az idő Ura. Minden napunkat neki kell megköszönnünk, és neki kell számot adnunk arról, hogyan használtuk fel az időt, amit tőle kaptunk. Életünkben vannak olyan események, évfordulók, amelyek különösen is hálaadásra és számadásra indítanak minket. Minden pap életében ilyen alkalom pappá szentelésének évfordulója.

Dr. Vencser László tanár úr ebben az évben ünnepli aranymiséjét, pappá szentelésének 50. évfordulóját. Egy ünnepségsorozat része, állomása ez a mai aranymise: Csíksomlyó, Ditró, Gyergyószentmiklós, Bécs-Pázmáneum, Linz-Stadtpfarre és ma itt, a Jó Pásztor-templomban.

Kedves Tanár Úr! Köszönöm a meghívást és a bizalmat. Nagyon szívesen jöttem ma aranymisédre.

Bevallom, van bennem szorongás, mert volt diákként állok tanárom előtt és van egy nagy gondom is: hogyan préseljem bele egy prédikációba dr. Vencser László életútját, munkásságát?

1. Ki a pap?

2009. június 19-én, Jézus Szíve ünnepén XVI. Benedek pápa megnyitotta a papok évét, az arsi plébános halálának 150. évfordulója alkalmából, aki meggyőződéssel állította, hogy a papság Jézus Szívének a szeretete”. E szent plébános meg volt győződve arról, hogy Jézus Krisztus az Ő egyházának papokat ajándékozott, hogy általuk Ő maga mint jó pásztor szolgálja testvéreit az egyházban.

A pap tehát Jézus ajándéka egyháza számára. Jézus adja a papi hivatás kegyelmét. Ő ad részesedést isteni hatalmából a papszentelés által. Ez történt Vencser Lászlóval 1971. szeptember 12-én, Szűz Mária neve napján, Ditróban a Jézus Szíve-templomban, amikor Isten szolgája Márton Áron, Erdély nagy püspöke kézfeltétele által a papság szentségében részesítette őt. Krisztus papja lett. Részesedett az Örök Főpap isteni hatalmában, és attól a naptól kezdve az a küldetése és feladata, hogy elmenjen az emberekhez, oda, ahová Isten küldi őt – jelenleg ide, Ausztriába – és hirdesse az embereknek Isten szeretetét. A pap nem saját személyében cselekszik, hanem maga Krisztus az, aki a pap személyében cselekszik. A pap személye által lesz Krisztus hangja hallható a világban és tapasztalja meg a gyarló ember Isten megbocsátó, gyógyító, felemelő szeretetét. A papság eredete tehát Jézus Szívén nyugszik és Ő hívja meg a konkrét személyeket. A papság nem tisztség, hanem hivatás, személyre szabott ajándék és feladat egy konkrét személy számára, aki a Megváltó Szívéből érkezik.

Ötven évvel ezelőtt ebben a csodálatos szentségben részesült Vencser tanár úr is.

A pap Jézus Krisztusnak, az Örök Főpapnak az ajándéka Egyháza számára.

Ilyen ajándék Vencser tanár úr is az Egyház és mindannyiunk számára.

De ki is az aranymisés Vencser László?

2. Vencser László személye

Az isteni Gondviselés ajándéka, hogy személyesen is megismerhettem azt a családot, azt a helységet, ahová Vencser László beleszületett és ahol kibontakozott papi hivatása és emberi nagysága.

1947. június 17-én Vencser Károlynak és Máriának (Mariska néninek) fia született (első!). 43 évvel később, 1990-ben ditrói káplánként személyesen is megismerhettem a szülőket és a családot. Károly bácsi magas termetű, komoly, gerinces ember, Mariska néni mélyen vallásos, igazi máriás lelkületű asszony volt. Ilyen szülők mellett és családi fészekben természetes volt a napi ima, a templomba és hittanra járás, a ministrálás. Ebben a környezetben bontakozott ki a papi hivatás és így indult el Vencser László 1961-ben Gyulafehérvárra, először a kántoriskolába, utána pedig a teológiára. 1970-ben elöljárói javaslatára Isten szolgája Márton Áron püspök Rómába küldi tanulmányai folytatására, ahol egyházi és világi értelemben is egy új világ tárul ki előtte. A római tanulmányok miatt nem tudták 1971-ben egykori kispaptársaival együtt pappá szentelni. Így történt az, hogy pár hónappal később, 1971 őszén, szeptember 12-én szentelik őt pappá Mária neve napján, a ditrói Jézus Szíve-templomban. Papi jelmondata: Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak!”

A papszentelés után Vencser László visszatér Rómába tanulmányai folytatására és 1975-ben erkölcsteológiai doktorátussal tér vissza Gyulafehérvárra.

Én pedig 1975 őszén léptem át Gyulafehérváron a kántoriskola kapuját. Gyermekként csodálattal néztem/néztünk fel a magas, fiatal tanárra. Később teológiai tanulmányaim alatt közelebbről is megismerhettem őt mint tanárt és embert. Nem tekintélyelvű tanár volt, hanem talpig úriember. Diákjaival szemben nem volt lekezelő, hanem egyenlő félként beszélt velünk. Igazi embersége tekintélyt parancsoló volt. Emberségből mindig jelesre vizsgázott.

Kedves Tanár Úr! Az élet megtanított engem és minket, egykori tanítványaidat arra, hogy neked volt igazad. Nem szabad uralkodni senki felett, nem szabad lekezelni az embereket, hanem egyenlő partnerként kell bánni velük!

1991-ben hihetetlen volt hallani, hogy Vencser tanár úr ezentúl Ausztriában folytatja munkáját. A távolság azonban nem szakította el szülőföldjétől. A szíve Erdélyben maradt. Az elmúlt 30 év alatt rengeteg bizonyítékát adta ennek.

A mi közelebbi barátságunk ditrói káplánságommal kezdődött, ami az ausztriai évek alatt egyre szorosabb lett. Köszönet érte!

3. Mi a pap feladata?          

A kérdésre, hogy tulajdonképpen mi a pap feladata, a mai evangélium csodálatos választ ad: a szolgálat. Jézus mai evangéliumban elhangzott szavait halljuk vissza Vencser tanár úr papi jelmondatában: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak!”

Kedves Tanár Úr! Merem állítani: papi életedben sikerült papi jelmondatodat életre váltani: szolgálni.

Istennek szüksége van emberekre, akik az embereket elvezetik Istenhez, vagy másképp, akik közel viszik Istent az emberhez. Nem uralkodás, hanem a szolgálat a pap hivatása! Ezt Vencser tanár úr, papi jelmondata értelmében, meg is élte. Különféle szolgálataidat képtelenség felsorolni. A teljesség igénye nélkül csak címszavakban próbálok felsorolni párat.

  • Tanítás-nevelés. 16 éven keresztül a gyulafehérvári teológián példamutatás, gerincesség, életre nevelés.
  • Építés – fizikai, szellemi és lelki értelemben. Ékes bizonyítékai: Vencser-szárny Gyulafehérváron (a kommunista időben!), Pongrácz István Tanulmányi Ház Alvincen, Jakab Antal Tanulmányi Ház Csíksomlyón, Szent Erzsébet Öregotthon Gyergyószentmiklóson, Idősek Klubja Ditróban.
  • Szellemi/írói tevékenység: Jakab Antal Keresztény Kör. Közel 30 könyv szerzője/társszerzője. Cikkek, értekezések, előadássorozatok a világ minden sarkán: Márton Áron, Jakab Antal, Pálfi Géza és más nagyjainkról.

Mondott-e mindezekért valaki köszönetet? Nem tudom, de te, nagyon jól tudom, és tudtad te is, hogy amit csak magunknak akarunk megtartani, az nem fog megmaradni az örök életben és termést sem hoz. Te nem építettél palotát magadnak, saját tulajdonú lakásod sincs sehol, de építettél a közösségnek, népednek, és építettél szellemi, lelki katedrálisokat, nem egyet! Hála és köszönet érte!

Hála az 50 évért

A mai ünnep egy nagy hálaadás a sok-sok kegyelemért, amit fel sem lehet sorolni. Hálaadás mindenért!

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet a jóságos és hűséges Istennek, aki Vencser Lászlót életbe hívta, kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra.

Köszönet a tehetségért, képességekért, a kapott talentumok sokaságáért.

Köszönet a rengeteg munkáért, áldozatért, igaz emberségért, hűséges helytállásért.

Óriási öröm élt és él bennem azért, hogy a Magyar Állam ezért az óriási munkáért, a még befejezetlen életműért szintén köszönetet mondott neked. Nemzeti ünnepünk alkalmából (augusztus 20.) Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesítette dr. Vencser Lászlót, amit Budapesten a Karmelita kolostorban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adott át.

(Remélem, a jó példának lesznek követői!)

Beszédem végén szeretnék ezen a szép és jeles ünnepen Vencser tanár úrnak szívből gratulálni aranymiséje alkalmából mindannyiunk nevében, és a gyulafehérvári, linzi, ausztriai és a világegyházban végzett munkájáért köszönetet mondani és elismerésemet kifejezni. Köszönetét és jókívánságát üzeni Ägidius Zsifkovics kismartoni püspök is.

A hivatást adó Jézus Krisztus ma is ugyanazzal a szeretettel öleli körül jubiláns testvérünket, mint 50 évvel ezelőtt, a papszentelés napján.

Kedves Tanár Úr, ezért az isteni szeretetért és a kapott kegyelmekért a Szűzanyával együtt – akinek a neve napján részesültél a papság szentségében – szálljon Istenhez az öröm szava: „Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!”

Balról jobbra: Szabó Ernő, Pál László, Vencser László és Lukács József

Fényképek: Mustos Edit

Az eseményen készült fényképgaléria megtekinthető ITT.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.